Algemene Voorwaarden  Soul Blooming

 

 Artikel 1. Definities

 1.  Soul Blooming is een Eenmanszaak die zich ten doel stelt  Het coachen van vrouwen met spirituele vraagstukken, verzorgen van circles en ceremonies en het aanbieden van mediamieke readings..
 2.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruikmaakt van de Diensten van  Soul Blooming.
 3.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen  Soul Blooming en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door  Soul Blooming en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde diensten, alsmede alle andere door  Soul Blooming ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website  www.soulblooming.nl.

 

 Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1.  De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en  Soul Blooming gesloten Overeenkomsten waarbij  Soul Blooming Diensten aanbiedt of producten levert.
 2.  Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met  Soul Blooming overeengekomen.
 3.  Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4.  De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

 

 Artikel 3. De Overeenkomst

 1.  Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2.  De overeenkomst komt tot stand bij het aankopen van een ticket of dienst, via de website. Of via een schriftelijke (via e-mail, Whatsapp of Instagram DM (@soulblooming.nl)) aanvraag.
 3.  Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 4.  Als Soul Blooming een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.  Soul Blooming kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

 Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1.  Soul Blooming zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Soul Blooming heeft geen prestatieplicht. Echter zal Soul Blooming zich naar beste kunnen en vermogen inspannen om de aangevraagde dienst te leveren.
 3.  Soul Blooming heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4.  Bij het inschakelen van derden zal  Soul Blooming de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door  Soul Blooming worden doorbelast aan Klant.
 5.  De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan  Soul Blooming aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan  Soul Blooming worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan  Soul Blooming zijn verstrekt, heeft  Soul Blooming het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 6.  De Klant draagt er zorg voor dat  Soul Blooming zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7.  Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Soul Blooming hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Soul Blooming dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

 Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1.  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen  Soul Blooming en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2.  Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3.  Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van  Soul Blooming op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4.  Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen  Soul Blooming en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

 Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1.  Soul Blooming is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat  Soul Blooming goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits  Soul Blooming Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2.  Voorts is  Soul Blooming bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3.  Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is  Soul Blooming gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

 Artikel 7. Herroepingsrecht

 

 1.  Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (zegge: veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).

 

 Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

 1.  Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2.  Soul Blooming heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3.  Betaling geschiedt via iDeal of op factuurbasis.
 4.  Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders aangegeven door Soul Blooming.
 5.  De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Soul Blooming mede te delen.
 6.  Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7.  Indien Soul Blooming besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 6 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Soul Blooming spant zich naar beste inzicht en vermogen bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende coaching, readings en circles/ceremonies. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop aanbieder geen invloed kan uitoefenen. Aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.
 2. Wat betreft het aanbieden van Soul Reading: het zijn interpretaties die Soul Blooming doorgeeft. Soul Blooming is niet aansprakelijk voor eventuele keuzes die de Klant maakt n.a.v. een Soul Reading. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Klant om uit eigen wil een keuze te maken.
 3. Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van aanbieder beperkt tot het eventueel leveren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door klant betaalde bedrag ingeval van een ondeugdelijke levering.
 4. Aanbieder is niet aansprakelijk jegens klant voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van aanbieder.
 5. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door aanbieder belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden.
 6. Indien en voor zover op aanbieder enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering 5 onder de aansprakelijkheidsverzekering van aanbieder de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.
 7. Afgezien van de in artikel 10.6 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van aanbieder in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
 8. Iedere vordering jegens aanbieder, behalve een vordering die door aanbieder is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

 Artikel 10. Overmacht

 1.  Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van  Soul Blooming, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2.  Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van  Soul Blooming zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van  Soul Blooming, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3.  In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4.  Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Soul Blooming overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die  Soul Blooming heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

 Artikel 11. Garantie

 1.  Soul Blooming geeft geen garanties omtrent de door haar geleverde diensten.

 

 Artikel 12. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1.  Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.  Soul Blooming kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2.  Soul Blooming draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat  Soul Blooming enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij  Soul Blooming tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

 

 Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1.  Soul Blooming behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2.  Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan  Soul Blooming van gegevens. Klant zal  Soul Blooming vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.


Artikel 14. Klachtenregeling

 1.  Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan  Soul Blooming.
  De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door  Soul Blooming in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

 

 Artikel 15. Identiteit van Soul Blooming

 1.  Soul Blooming is bij de KvK geregistreerd onder nummer  90039696 en draagt btw-identificatienummer NL004782870B30.  Soul Blooming is gevestigd aan  Mortelweg 24 (5251 CZ) te  Vlijmen.
 2.  Soul Blooming is per e-mail te bereiken via  info@soulblooming.nl of middels de Website www.soulblooming.nl en telefonisch op  0615492060.

 

 Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1.  Op de rechtsverhouding tussen  Soul Blooming en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2.  Alle geschillen die tussen Soul Blooming en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.